Columbia - Kansas City A Long Day Tour (MO)

Day 1  382.5 miles